IMPRESSZUM

Köszönjük, hogy a fabera.hu, jarastechnika.hu vagy a hathormodell.hu domainnévből álló oldalra látogatott!

A honlap látogatása és használata tekintetében a jelen Jogi Nyilatkozatban foglalt használati feltételek (továbbiakban: a "Használati Feltételek"), valamint a honlapon elérhető adatvédelmi szabályzatban ("Adatvédelmi Szabályzat ") foglaltak az irányadóak, amelyeket Ön a honlap használatával elfogad. Amennyiben nem fogadja el a Használati Feltételeket és az Adatvédelmi Szabályzatot, kérjük, hogy azonnal hagyja el a honlapot és hagyjon fel annak használatával. A honlap látogatására és használatára, úgyszintén a honlapon lévő információk felhasználására a jelen Használati Feltételek, valamint az Adatvédelmi Szabályzat az irányadó.

Adatvédelmi szabályzat

A Fabera világa élményközpont üzemeltetője Szabó Balázsné Fábián Erika e.v. Adószáma: 66767437-1-33. Nyilvántartási száma: 38802108.(továbbiakban: „Fabera világa”) tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban vállalatunk általános tevékenységének fejlesztéséhez használjuk fel.

Fabera világa a hírlevélre jelentkezőknek csak a megadott érdeklődési körnek megfelelő tartalmú hírlevelet fogja küldeni. A listáról bármikor lejelentkezhet. Ha bármilyen problémája adódik vele kapcsolatban, lépjen bátran kapcsolatba velünk a fabera@fabera.hu email címen.

Előfordulhat, hogy a kért hírlevélen túl speciális információkat is küldünk Ön számára, melyek azonban mindig pusztán ismeretanyagok, és nem reklám illetve kereskedelmi anyagok.

A nyilvántartott adatokat harmadik személynek nem adjuk ki. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel. Amennyiben olyan kérdése van, amelyre a honlap Adatvédelem fejezetében nem kap választ, kérjük, küldje el a fabera@fabera.hu címre.

Adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-84756/2015.

Szerzői jog / védjegyek / szellemi alkotások

A honlapra feltöltött tartalom, a honlapon megjelenő bármely – akár formálisan levédett, akár jelenleg levédés alatt álló, akár még be sem jelentett vagy formálisan le nem védett - szellemi tulajdont (védjegy, ipari minta, szerzői mű, stb.) – valamint a Szolgáltató által létrehozott valamennyi szellemi alkotás, így különösen, de nem kizárólag a virtuális nyomtató és a hozzá tartozó dokumentáció, forráskódok, adatbázisok, reklámfilm, spot, valamint szövegek, reklámszövegek, szlogenek, grafikák, koncepció, vagy annak jellemző eleme, a koncepció alapján készített terv, vázlat, bármilyen grafikai, vagy tipográfiai megoldás, ötlet, audio-,video anyag stb. (”Szellemi Alkotás”) Szolgáltató, vagy harmadik személyek kizárólagos szellemi tulajdonát képezi, és azok valamennyi szerzői – személyhez fűződő és vagyoni – jogának jogosultja.

A honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás szerzői jogi védelem alatt áll. A honlapra feltöltött tartalom, Szellemi Alkotás jogosulatlan használata szerzői jogot, védjegyjogot és más jogokat is sérthet. Tájékoztatjuk, hogy Ön nem szerez semmilyen jogot a tartalomra, Szellemi Alkotásra nézve, és a honlapra feltöltött tartalmat csak az itt engedélyezett módon használhatja fel. Minden, itt nem szabályozott felhasználási mód a Fabera világa előzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Ön köteles megtartani valamennyi szerzői jogi és egyéb kizárólagos jogra vonatkozó, a tartalomhoz kapcsolt jogkezelési adatot minden, az Ön által a tartalomról készített másolaton. A honlapra feltöltött tartalmat tilos adásvétel, jogátruházás, engedményezés, felhasználási engedély, alfelhasználási engedély tárgyává tenni, továbbá tilos a honlapra feltöltött tartalmat - az alábbiakban meghatározott letöltésen túlmenően - többszörözni, módosítani, nyilvánosan előadni, átdolgozni, terjeszteni vagy azt bármilyen más módon nyilvános vagy kereskedelmi célra felhasználni. A honlapra feltöltött tartalomnak bármely más honlapra feltöltése, vagy számítógépi hálózatba való bármely célra történő betöltése kifejezetten tilos.

A honlap a reklámokkal, és hirdetésekkel együtt teljes egészében szerzői jogvédelem alatt áll, abból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is.

A honlapon felhasznált tartalmak és fotók, Szellemi Alkotások szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni, figyelemmel a regisztrálást követően jogszerűen igénybe vevő felhasználásokat.

A honlapról történő letöltést a Fabera világa a következő esetekben engedélyezi:
(i) A letöltésről csak egy kinyomtatott oldal készíthető és a kinyomtatott oldalról további másolat nem engedélyezett. 
(ii) A letöltések csak személyes, nem kereskedelmi célra vehetőek igénybe. 
(iii) A letöltött és/vagy kinyomtatott anyagokon Ön köteles betartani az összes vonatkozó jogszabályt, és az Ön felhasználási cselekményeit e jogszabályok korlátozzák.

Amennyiben felvilágosítást szeretne kapni arra vonatkozóan, hogyan kaphat engedélyt a Fabera világa-tól a honlapra feltöltött tartalom használatára vagy a honlapját a honlaphoz szeretné csatolni, a következő címre írjon: fabera@fabera.hu

Amennyiben Ön megsérti a jelen Használati Feltételek bármely részét, azonnal meg kell semmisítenie minden, a honlapra feltöltött tartalomról készített másolatot. E honlap semmilyen tartalmi eleme nem értelmezhető úgy, hogy akár kifejezetten, akár hallgatólagosan, akár másként engedélyezné a védjegy használatát, kivéve, ha erre a Fabera világa előzetes írásbeli hozzájárulásában engedélyt ad külön-külön minden egyes használati mód tekintetében. A védjegyeket valamely honlapra vagy honlapról kapcsoló link részeként is tilos használni, kivéve, ha az adott link létesítését a Fabera világa írásban jóváhagyja. A védjegy használatából eredő üzleti jóhírnév a Fabera világa-t illeti.

Honlapunk elemei szerzői jogi, továbbá védjegyjogi, továbbá a tisztességtelen versenyt tiltó jogi védelem alatt állnak, azokat sem egészben, sem részben, semmilyen módon nem lehet másolni vagy utánozni, beleértve, de nem kizárólagosan a „framing” és a "tükröztetés" (mirroring) útján történő többszörözést is. A honlapra feltöltött tartalom semmilyen részét nem lehet továbbközvetíteni, kivéve, ha minden egyes továbbközvetítéshez kifejezetten írásban hozzájárulunk.

Ön beleegyezik abba, hogy írásban értesíti a Fabera világa-t, ha bármilyen jogosulatlan használatot vagy hozzáférést észlel a honlapon, vagy annak tartalmában, vagy arról szerez tudomást, hogy a honlap vagy annak tartalma bármilyen szerzői jog, védjegyjogi rendelkezést vagy bármely harmadik személynek jogait sérti A jogellenes felhasználás a szellemi alkotásokra vonatkozó, polgári- illetve büntető jogszabályokban foglalt jogkövetkezményeket vonhatja maga után. A Fabera világa követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

Szavatosság és felelősség - kizárás

Ön tisztában van azzal, hogy a honlapot, beleértve annak tartalmát, Ön a saját felelősségére használja. Ha Ön nem elégedett a honlappal, vagy annak tartalmával, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a honlap használatával.

A vonatkozó jogszabályok betartása külföldről történő használat esetén Honlapunkat a fabera.hu, jarastechnika.hu, a hathormodell.hu domain név alatt, azaz a .hu alá bejegyzett domain név alatt működtetjük, és a honlap Magyarország területére irányul. Tájékoztatjuk, hogy nem vállalunk felelősséget azért, hogy a honlapra feltöltött tartalom letölhtető, látogatható, vagy a használatra alkalmas Magyarországon kívül is. Amennyiben Ön a honlapot Magyarországon kívülről látogatja, tájékoztatjuk, hogy azt saját felelősségére teszi. Függetlenül attól, hogy Ön a honlapunkat Magyarország területéről vagy azon kívülről látogatja, Önt terheli annak felelőssége, hogy biztosítsa, hogy a honlapot az Önre irányadó jogrendszer szabályaival összhangban használja.

A honlap látogatásának korlátai

A honlap nem irányul olyan személyek felé, akiknek a rá alkalmazandó jogszabályok a honlap látogatását bármilyen okból tiltják. Ha az Ön számára tiltott a honlap látogatása, kérjük, haladéktalanul hagyjon fel a honlap látogatásával. A jelen Jogi Nyilatkozat nem minősül jogi tanácsadásnak: ha a honlappal, annak látogatásával vagy a jelen Jogi Nyilatkozattal kapcsolatban bármilyen kérdése lenne, kérjük, forduljon jogi tanácsadóhoz.

Vegyes rendelkezések

Jelen Használati Feltételekre Magyarország anyagi joga az irányadó, ide nem értve a nemzetközi magánjogi kollíziós szabályokat. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezésének hiányában Ön kifejezetten aláveti magát a Magyarország bíróságai kizárólagos joghatóságának. Ha jelen Használati Feltételek bármely rendelkezését egy erre hatáskörrel rendelkező bíróság érvénytelennek nyilvánítja, vagy az megszűnik a fenti, megszüntetésről szóló kikötés alapján, ezen részleges érvénytelenség vagy megszűnés nem érinti a Használati Feltételek alrészeinek érvényességét.

Amennyiben jelen Használati Feltételek valamely rendelkezését nem alkalmazzuk, vagy nem érvényesítjük, az nem minősül a Használati Feltételek adott vagy más rendelkezésében foglalt jogról való lemondásnak. A joglemondás csak kifejezett és írásba foglalt nyilatkozat útján hatályos, és az adott jogról való lemondás nem tekinthető más jogról való lemondásnak.